Các nguồn hỗ trợ

Sinh viên Cao đẳng/Đại học

Đường dây nóng FoodSource của Project Bread

1.800.645.8333

Hỗ trợ về thực phẩm bằng 180 ngôn ngữ

Hotline Hours

Thứ Hai-Thứ Sáu,

8:00 sáng-7:00 tối

Thứ Bảy

10:00 sáng-2:00 chiều

Yellow Stars

Nhận trợ giúp

Trợ giúp cho sinh viên cao đẳng/đại học

Các quy định đặc biệt về tính đủ điều kiện nhận SNAP áp dụng cho sinh viên cao đẳng/đại học trong độ tuổi từ 18 đến 49, những người đăng ký học bán thời gian trở lên trong một chương trình học yêu cầu bằng tốt nghiệp trung học (HiSET) hoặc GED.

Điều kiện để được hưởng trợ cấp

Để đủ điều kiện nhận SNAP, bạn phải đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí sau:

  • Bạn đang theo học một trường cao đẳng cộng đồng và theo học chương trình có cấp bằng hoặc chứng chỉ cao đẳng.
  • Bạn nhận được Trợ cấp MASSGrant từ Bộ Giáo dục Đại học Mass hoặc Trợ cấp Pell.
  • Bạn đang vừa học vừa làm hoặc bạn đã được nhận vào chương trình vừa học vừa làm (ngay cả khi bạn hiện đang không làm công việc vừa học vừa làm nào cả).
  • Bạn đang làm việc được trả lương trung bình 20 giờ một tuần hoặc nhiều hơn.
  • Bạn có Khoản đóng góp Dự kiến cho Gia đình (EFC) là $0.
  • Bạn nhận được trợ cấp TAFDC.

 

Để biết thêm về các tiêu chí xét tính đủ điều kiện khác, hãy gọi Đường dây nóng của FoodSource theo số 800.645.8333.

 

Sinh viên các trường Cao đẳng Cộng đồng

DTA có các quy định đặc biệt cho phép nhiều sinh viên các trường cao đẳng cộng đồng có thu nhập thấp hiện đang sống ở MA được nhận SNAP nếu họ đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

  • Bạn có một chuyên ngành cụ thể, được xác nhận tại trường cao đẳng cộng đồng của bạn.
  • Bạn đã được nhận vào chương trình vừa học vừa làm, được nhận trợ cấp MassGrant hoặc Pell.
  • Bạn có Khoản đóng góp Dự kiến của Gia đình (EFC) là $0.

Sinh viên đang trong kỳ nghỉ hè hoặc đang đi nghỉ

Bạn vẫn đủ điều kiện nhận SNAP khi đang trong kỳ nghỉ hè hoặc đang đi nghỉ miễn là bạn đã đăng ký cho học kỳ sắp tới. Bạn không còn được coi là “đăng ký học liên tục” sau khi bạn tốt nghiệp, bị đình chỉ, bị đuổi học, bỏ học, hoặc bạn dự định đăng ký học cao đẳng /đại học trong những tháng tới nhưng kỳ học vẫn chưa bắt đầu.

Sinh viên sống với vợ/chồng hoặc cha mẹ

Nếu bạn sống với cha mẹ và bạn dưới 22 tuổi, bạn phải đăng ký SNAP chung theo hộ gia đình với cha mẹ của mình, ngay cả khi bạn mua và chuẩn bị thức ăn riêng. Nếu bạn đã kết hôn và sống với vợ/chồng của mình, bạn phải đăng ký SNAP theo hộ gia đình chung với vợ/chồng của mình.

Sinh viên đăng ký các bữa ăn được chuẩn bị sẵn

Nếu bạn sống trong khuôn viên trường và nhận được hầu hết (hơn 2/3) bữa ăn của mình thông qua chương trình các bữa ăn được chuẩn bị sẵn, bạn không đủ tiêu chuẩn nhận SNAP. Tuy nhiên, bạn có thể đủ điều kiện nhận SNAP khi bạn ở nhà trong kỳ nghỉ hè nếu gia đình bạn cũng nhận SNAP, giả sử bạn đáp ứng các quy định khác về tình trạng sinh viên.

Project Bread là một Đối tác Kết nối Cộng đồng chính thức về SNAP của Bộ Hỗ trợ Chuyển tiếp (Department of Transitional Assistance - DTA).

Là một Đối tác Kết nối Cộng đồng về SNAP của DTA, vai trò của Project Bread là giúp việc nhận SNAP được dễ dàng hơn cho người dân ở Massachusetts và giúp bất kỳ người nào gặp khó khăn khi nộp hồ sơ.