Giới thiệu về SNAP

Bạn có những quyền gì?

Đường dây nóng FoodSource của Project Bread

1.800.645.8333

Hỗ trợ về thực phẩm bằng 180 ngôn ngữ

Hotline Hours

Thứ Hai-Thứ Sáu,

8:00 sáng-7:00 tối

Thứ Bảy

10:00 sáng-2:00 chiều

Yellow Stars

Bạn có những quyền gì?

SNAP là một chương trình cung cấp các quyền lợi của liên bang. Khi nhận SNAP, bạn sẽ không tước mất quyền lợi của bất kỳ ai khác. Miễn là bạn đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện, thì bạn có quyền hợp pháp được nhận SNAP.

Bạn cũng có quyền:

  • Được Bộ Hỗ trợ trong Giai đoạn Chuyển tiếp (Department of Transitional Assistance - DTA) chấp nhận hồ sơ của bạn ngay lập tức. Chỉ cần điền đầy đủ tên, địa chỉ và chữ ký của bạn để DTA chấp nhận hồ sơ của bạn.
  • Nếu bạn là trẻ em, nộp hồ sơ bằng cách nhờ một người trưởng thành mà bạn tin tưởng nộp hồ sơ hộ bạn với tư cách là người đại diện được Ủy quyền của bạn.
  • Được xử lý hồ sơ đăng ký SNAP của bạn trong vòng 30 ngày sau khi bạn nộp và bạn nhận được các khoản trợ cấp SNAP được giải quyết cấp tốc trong vòng bảy ngày nếu bạn đáp ứng các hướng dẫn.
  • Nộp hồ sơ nếu bạn là người vô gia cư.
  • Chứng minh thu nhập, chi phí và danh tính của bạn bằng nhiều cách.
  • Được một thông dịch viên từ DTA hỗ trợ.
  • Nhận một lá thư bằng văn bản cho bạn biết liệu bạn có thể được nhận SNAP hay không, bạn sẽ nhận được bao nhiêu, và các khoản trợ cấp sẽ kéo dài trong bao lâu.
  • Được tôn trọng, đối xử với nhân phẩm, sự cân nhắc và sự tôn trọng, và không bị phân biệt đối xử do chủng tộc, giới tính, màu da, nguồn gốc quốc gia, khuyết tật, tín ngưỡng tôn giáo hoặc niềm tin chính trị.
  • Khiếu nại bất kỳ quyết định nào của DTA mà bạn không đồng ý bằng cách gọi đến Điều trần Công bằng (Fair Hearings) theo số 1-800-882-2017.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Đường dây nóng FoodSource của Project Bread theo số 1-800-645-8333.

Project Bread là một Đối tác Kết nối Cộng đồng chính thức về SNAP của Bộ Hỗ trợ Chuyển tiếp (Department of Transitional Assistance - DTA).

Là một Đối tác Kết nối Cộng đồng về SNAP của DTA, vai trò của Project Bread là giúp việc nhận SNAP được dễ dàng hơn cho người dân ở Massachusetts và giúp bất kỳ người nào gặp khó khăn khi nộp hồ sơ.