Các nguồn hỗ trợ

Gia đình và Trẻ em

Đường dây nóng FoodSource của Project Bread

1.800.645.8333

Hỗ trợ về thực phẩm bằng 180 ngôn ngữ

Hotline Hours

Thứ Hai-Thứ Sáu,

8:00 sáng-7:00 tối

Thứ Bảy

10:00 sáng-2:00 chiều

Yellow Stars

Nhận trợ giúp

Trợ giúp cho các gia đình và trẻ em

Nhiều gia đình và cá nhân hội đủ điều kiện nhận SNAP. Việc nhận trợ cấp SNAP có thể mở ra cánh cửa cho nhiều chương trình khác, bao gồm bữa ăn miễn phí cho con bạn tại trường, giảm giá cho các dịch vụ tiện ích, và dịch vụ điện thoại di động miễn phí.

Thông tin cho gia đình

  • Tài sản của bạn sẽ không được tính vào tính đủ điều kiện của bạn.
  • Bạn có thể sử dụng các khoản thanh toán trợ cấp nuôi con bắt buộc theo luật như một khoản khấu trừ vào thu nhập của bạn.
  • Nếu bạn nhận được Tín dụng Khấu trừ Thuế Thu nhập (EITC), nó không được tính là thu nhập.
  • Bạn sẽ cần thêm tên những người con dưới 22 tuổi vào đơn đăng ký của mình nếu trẻ vẫn đang sống với bạn. Bất kỳ khoản tiền nào mà người con dưới 18 tuổi, đang học trung học của bạn kiếm được đều không được tính vào tính đủ điều kiện của bạn.
  • Bạn có thể khấu trừ chi phí giữ trẻ ban ngày khi bạn đang đi làm, đang tìm việc hoặc đang đi học. Chi phí giữ trẻ ban ngày bao gồm phí chăm sóc sau giờ học, các chương trình dành cho thanh thiếu niên, phí cho các phương tiện đi lại, và các chi phí khác.

Những lưu ý quan trọng về trẻ em

Tiền cấp dưỡng nuôi con

Chi phí cấp dưỡng nuôi con bao gồm các khoản thanh toán bằng tiền trực tiếp, các khoản tiền được trả trực tiếp từ Bảo hiểm Thất nghiệp, Tiền bồi thường cho Người lao động, hoặc tiền lương thông thường của bạn. Bạn cũng có thể tính vào đó chi phí bảo hiểm y tế, tiền cấp dưỡng nuôi con quá hạn phải trả và bất kỳ khoản thanh toán nào cho bên thứ ba, chẳng hạn như cho chủ nhà hoặc công ty cung cấp dịch vụ tiện ích.

Để khấu trừ các khoản thanh toán cấp dưỡng nuôi con, tiền cấp dưỡng nuôi con phải là khoản tiền có nghĩa vụ pháp lý bắt buộc. DTA sẽ không khấu trừ số tiền bạn tự nguyện trả.

Chăm sóc Thay thế

Nếu bạn nhận được tiền từ chăm sóc thay thế, bạn có hai lựa chọn để hoàn thành đơn đăng ký của mình. Bạn có thể thêm tên các con nuôi vào hộ gia đình của bạn và liệt kê các khoản thanh toán nuôi dưỡng mà bạn nhận được (dưới dạng thu nhập chưa được nhận) - hoặc bạn có thể quyết định không thêm tên các con nuôi và loại bỏ các khoản thanh toán chăm sóc nuôi dưỡng khỏi thu nhập của bạn. Bạn không thể nộp đơn riêng cho con nuôi của mình.

Những sự hỗ trợ bổ sung

Bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá tại trường

Nếu bạn hiện đang nhận các khoản trợ cấp SNAP, con bạn có thể đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí và giảm giá ở trường. (Lưu ý: Trong năm học 2021-2022, tất cả các bữa ăn tại trường đều được miễn phí cho tất cả học sinh)

Bạn có thể đăng ký các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá thông qua trường học của con mình. Nếu trước đây bạn bị từ chối quyền lợi này vì thu nhập của mình, nhưng hiện đang nhận SNAP, bạn nên nộp đơn lại. Nói chuyện với trường học của con bạn để chắc chắn rằng bạn đã hoàn thành tất cả các biểu mẫu cần thiết.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Đường dây nóng FoodSource của Project Bread theo số 1-800-645-8333.

Project Bread là một Đối tác Kết nối Cộng đồng chính thức về SNAP của Bộ Hỗ trợ Chuyển tiếp (Department of Transitional Assistance - DTA).

Là một Đối tác Kết nối Cộng đồng về SNAP của DTA, vai trò của Project Bread là giúp việc nhận SNAP được dễ dàng hơn cho người dân ở Massachusetts và giúp bất kỳ người nào gặp khó khăn khi nộp hồ sơ.