Các nguồn hỗ trợ

Những người nhập cư

Đường dây nóng FoodSource của Project Bread

1.800.645.8333

Hỗ trợ về thực phẩm bằng 180 ngôn ngữ

Hotline Hours

Thứ Hai-Thứ Sáu,

8:00 sáng-7:00 tối

Thứ Bảy

10:00 sáng-2:00 chiều

Yellow Stars

Nhận trợ giúp

Trợ giúp cho người nhập cư

Nhiều người không phải là công dân đủ điều kiện nhận SNAP, chẳng hạn như những người đã làm việc tại Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian nhất định hoặc đã đến Hoa Kỳ với tình trạng nhập cư nhất định

SNAP không được xem như một bài kiểm tra về "gánh nặng xã hội" (“public charge”) và sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư của bạn.

Việc đăng ký hoặc nhận SNAP sẽ KHÔNG ảnh hưởng đến khả năng:

  • Ở lại Hoa Kỳ,
  • Nhận Thẻ xanh/Tình trạng Thường trú Nhân Hợp pháp,
  • Giữ Thẻ xanh/Tình trạng Thường trú Nhân Hợp pháp, hoặc
  • Trở thành Công dân Hoa Kỳ.

NHỮNG CẬP NHẬT MỚI VỀ SNAP:

Khoản trợ cấp Bổ sung cho SNAP của Tiểu bang Massachusetts

Massachusetts đang triển khai một Khoản trợ cấp Bổ sung cho SNAP của Tiểu bang mới để cung cấp trợ cấp về thực phẩm cho một số người nhập cư không phải là công dân.

Nếu bạn không phải là công dân Hoa Kỳ hoặc người nhập cư đủ điều kiện, việc bạn nhận SNAP cho một thành viên gia đình đủ điều kiện (chẳng hạn như con bạn là công dân Hoa Kỳ) là an toàn.

SNAP không được xem như một bài kiểm tra về "gánh nặng xã hội" và sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư của bạn.

Magenta Stars Yellow Stars

Điều kiện để được hưởng trợ cấp

Nếu bạn không có tình trạng nhập cư hợp pháp, bạn sẽ không thể nộp đơn cho chính mình, nhưng bạn có thể nộp hồ sơ cho các thành viên khác trong hộ gia đình đủ điều kiện.

Trẻ em sinh ra ở Hoa Kỳ và những người có tình trạng thường trú nhân hợp pháp có thể nhận được trợ cấp ngay cả khi cha mẹ của trẻ không có giấy tờ cư trú.

Những người không phải di dân (những người có thị thực sinh viên, du khách hoặc ngoại giao) không đủ điều kiện để nhận các khoản trợ cấp SNAP, nhưng có thể nộp đơn cho các thành viên khác trong hộ gia đình  đủ điều kiện. Ngay cả khi bạn không đáp ứng được tình trạng nhập cư để nhập SNAP, hãy ghi tên của bạn vào đơn đăng ký trước nếu bạn là chủ hộ và đang nộp đơn cho các thành viên gia đình khác đủ điều kiện.

Quyền nộp hồ sơ của người nhập cư

Bộ Hỗ trợ trong Giai đoạn Chuyển tiếp (Department of Transitional Assistance - DTA) phải cung cấp cho bạn một thông dịch viên. Nếu bạn muốn đưa thông dịch viên của mình đến cuộc phỏng vấn của bạn, bạn có thể, nhưng người đó không được là trẻ em dưới 18 tuổi.

Nếu bạn không muốn cung cấp thông tin về tình trạng nhập cư của mình, bạn có thể nói với nhân viên phụ trách DTA của bạn rằng bạn không thể cung cấp thông tin đó. Nhân viên phụ trách của bạn sẽ ngừng hỏi bạn các câu hỏi về tình trạng nhập cư của bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Đường dây nóng FoodSource của Project Bread theo số 1-800-645-8333.

Bạn cũng có thể tìm thêm thông tin trong cơ quan Trợ giúp Pháp lý Mass về tính đủ điều kiện cho những người nhập cư hợp pháp.

Project Bread là một Đối tác Kết nối Cộng đồng chính thức về SNAP của Bộ Hỗ trợ Chuyển tiếp (Department of Transitional Assistance - DTA).

Là một Đối tác Kết nối Cộng đồng về SNAP của DTA, vai trò của Project Bread là giúp việc nhận SNAP được dễ dàng hơn cho người dân ở Massachusetts và giúp bất kỳ người nào gặp khó khăn khi nộp hồ sơ.