Các nguồn hỗ trợ

Cá nhân

Đường dây nóng FoodSource của Project Bread

1.800.645.8333

Hỗ trợ về thực phẩm bằng 180 ngôn ngữ

Hotline Hours

Thứ Hai-Thứ Sáu,

8:00 sáng-7:00 tối

Thứ Bảy

10:00 sáng-2:00 chiều

Yellow Stars

Nhận trợ giúp

Trợ giúp cho Cá nhân

Bạn không cần phải có con mới đủ điều kiện nhận SNAP. Nhiều cá nhân có đủ điều kiện để nhận các khoản trợ cấp. Việc nhận trợ cấp SNAP có thể mở ra cơ hội cho nhiều chương trình khác, bao gồm giảm giá dịch vụ tiện ích và dịch vụ điện thoại di động miễn phí.

Thông tin cho cá nhân

  • Bạn không cần phải có con mới được nhận SNAP.
  • Nếu bạn sống với bạn cùng phòng/cùng nhà, nhưng mua và chuẩn bị thức ăn riêng, bạn có thể đăng ký cho một mình bạn. Bạn có thể cần nộp thêm Mẫu Xác minh Nhà ở Chung (Shared Housing Verification Form) trong đơn đăng ký của mình.
  • Nếu bạn dưới 22 tuổi và sống với cha mẹ hoặc cha/mẹ kế, bạn sẽ cần phải nộp hồ sơ chung với cha mẹ của mình ngay cả khi bạn mua thức ăn riêng. Nếu bạn dưới 18 tuổi và sống với một người lớn có trách nhiệm, bạn cần nộp hồ sơ chung với người lớn đó.
  • Có những quy định đặc biệt liên quan đến sinh viên cao đẳng/đại học bán thời gian và toàn thời gian.
  • Một phụ nữ mang thai sống một mình với thu nhập dưới 200 phần trăm của mức nghèo thì luôn đủ điều kiện nhận SNAP nếu cô ấy đáp ứng các quy định về nhập cư.

Các cá nhân phải trả tiền cấp dưỡng nuôi con

Nếu bạn là cha mẹ có lệnh của tòa án phải trả tiền cấp dưỡng nuôi con, thì những khoản này có thể được tính là chi phí.

  • Gửi giấy tờ xác minh lệnh của tòa hoặc thỏa thuận pháp lý và biên nhận hoặc bằng chứng về khoản tiền

Project Bread là một Đối tác Kết nối Cộng đồng chính thức về SNAP của Bộ Hỗ trợ Chuyển tiếp (Department of Transitional Assistance - DTA).

Là một Đối tác Kết nối Cộng đồng về SNAP của DTA, vai trò của Project Bread là giúp việc nhận SNAP được dễ dàng hơn cho người dân ở Massachusetts và giúp bất kỳ người nào gặp khó khăn khi nộp hồ sơ.