Cập nhật về SNAP

Đường dây nóng FoodSource của Project Bread

1.800.645.8333

Hỗ trợ về thực phẩm bằng 180 ngôn ngữ

Hotline Hours

Thứ Hai-Thứ Sáu

8:00 sáng-7:00 tối

Thứ Bảy

10:00 sáng-2:00 chiều

Yellow Stars

Blog Archive

Search Blog Archive

Filter Blog Archive

"Hãy Trò chuyện" - tư vấn viên của chúng tôi làm việc qua mạng!

Bạn có thắc mắc hoặc muốn tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện nhận SNAP hay không? Bắt đầu trò chuyện với tư vấn viên Đường dây nóng FoodSource của Project Bread bằng cách sử dụng tính năng Trò chuyện Trực tiếp (Live Chat) bên dưới!