Những Điều Cần Biết về những Thay đổi Sắp tới của SNAP trong năm 2023

Project Bread

Những Thay đổi Gần đây Số tiền Trợ cấp

Nắm được thông tin về sự kết thúc của các khoản hỗ trợ bổ sung COVID-SNAP

Tất cả những hộ gia đình nhận SNAP sẽ thấy một sự thay đổi trong số tiền trợ cấp SNAP của bạn bắt đầu từ tháng 4 năm 2023.

Trong thời gian xảy ra tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng COVID-19, tất cả các hộ gia đình nhận SNAP — trên toàn quốc — đã và đang nhận được một khoản trợ cấp bổ sung tạm thời gọi là COVID SNAP mỗi tháng, ngoài số tiền trợ cấp SNAP mỗi tháng mà họ đủ điều kiện nhận.  

Tất cả người nhận SNAP, trên toàn quốc, nhận được khoản hỗ trợ bổ sung COVID-SNAP đầu tiên của họ vào tháng 4 năm 2020. Và kể từ đó, tháng nào những người nhận cũng nhận được khoản hỗ trợ bổ sung này. Khoản trợ cấp COVID-SNAP bổ sung này giúp tất cả người nhận SNAP nhận được mức trợ cấp tối đa tính theo số người trong hộ gia đình. Tất cả mọi người đã nhận được số tiền trợ cấp SNAP tối đa, để ứng phó với đại dịch COVID.   

Hành động gần đây của Quốc hội sẽ chấm dứt những khoản trợ cấp bổ sung do chính phủ liên bang tài trợ. Tuy nhiên, vào tháng 3, Massachusetts đã thông qua một ngân sách bổ sung của tiểu bang để phân bổ một khoản trợ cấp SNAP bổ sung do tiểu bang tài trợ, với tổng số tiền tối đa bằng 40% số tiền trợ cấp COVID SNAP bổ sung của bạn trong 3 tháng trước đó. Các khoản trợ cấp SNAP bổ sung do tiểu bang tài trợ sẽ được cung cấp vào đầu tháng 4, tháng 5 và tháng 6 năm 2023 cho tháng trước đó. Ví dụ, các hộ gia đình đủ điều kiện nhận SNAP vào tháng 3 sẽ nhận được khoản tiền SNAP bổ sung vào đầu tháng 4. Số tiền được trả sẽ bằng tối đa 40% khoản chênh lệch giữa số tiền trợ cấp tối đa của một hộ gia đình cho số người trong hộ gia đình của họ và số tiền trợ cấp họ thường nhận được hàng tháng, với số tiền tối thiểu là $38 một tháng.  

Các khoản trợ cấp SNAP bổ sung do tiểu bang tài trợ sẽ được phân bổ vào những ngày sau: Ngày 7 tháng 4, ngày 2 tháng 5, ngày 2 tháng 6.  

Điều này cũng có nghĩa là từ tháng 7 năm 2023, bạn sẽ chỉ nhận được số tiền trợ cấp mà bạn đủ điều kiện ban đầu, dựa trên một số yếu tố bao gồm số người trong hộ gia đình, thu nhập hàng tháng và một số chi phí nhất định của bạn.  

Nếu bạn hiện đang nhận được SNAP, bạn có lẽ đã nhận được hoặc sẽ nhận được một tin nhắn văn bản từ Bộ Hỗ trợ Chuyển tiếp (Department of Transitional Assistance - DTA) và một lá thư qua đường bưu điện để thông báo cho bạn về những thay đổi này. Sự thay đổi này không phải là kết quả của bất kỳ hành động nào từ phía bạn, cũng không phải là hình phạt do bất kỳ điều gì bạn đã làm.  

Nếu bạn không hiểu rõ ý nghĩa của điều này đối với các khoản trợ cấp SNAP của bạn, bạn không hề đơn độc. Đây là những thông tin bạn cần biết.


Tôi vẫn còn ghi danh trong SNAP phải không?

ĐÚNG VẬY. Bạn vẫn còn ghi danh trong SNAP. Điều duy nhất thay đổi là tổng số tiền trợ cấp bạn sẽ nhận được hàng tháng. Chúng tôi cũng khuyến khích bạn luôn cập nhật thông tin về chứng nhận lại cho SNAP của mình, ngay cả khi có sự khác biệt lớn về số tiền trợ cấp hàng tháng của bạn. SNAP vẫn đem lại nhiều lợi ích, chẳng hạn như con cái đủ tiêu chuẩn được nhận các bữa ăn miễn phí ở trường và hộ gia đình được giảm giá cho các dịch vụ tiện ích. 

Tôi vẫn đủ điều kiện nhận SNAP phải không?

ĐÚNG VẬY. Bạn vẫn đủ điều kiện nhận SNAP. Giờ đây, bạn sẽ chỉ nhận được số tiền bình thường mà bạn đủ điều kiện nhận, thay vì số tiền tối đa mà mọi người nhận được trong thời gian diễn ra tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. 

Tại sao số tiền trợ cấp của tôi lại thay đổi?

Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng COVID-19 sẽ chấm dứt và cùng với đó, Quốc hội đã quyết định sẽ ngừng các khoản trợ cấp COVID SNAP bổ sung do chính phủ liên bang tài trợ kể từ tháng 2 năm 2023. Số tiền trợ cấp của bạn sẽ thay đổi vì bạn sẽ không còn nhận được số tiền trợ cấp tối đa kể từ tháng 4 năm 2023. Vào tháng 4, tháng 5 và tháng 6 năm 2023, hộ gia đình của bạn sẽ nhận được hai khoản trợ cấp SNAP: khoản trợ cấp bạn thường nhận được hàng tháng và khoản trợ cấp SNAP bổ sung do tiểu bang tài trợ. Số tiền này sẽ bằng tối đa 40% khoản chênh lệch giữa số tiền trợ cấp tối đa của một hộ gia đình cho số người trong hộ gia đình của bạn và số tiền trợ cấp bạn thường nhận được hàng tháng, với số tiền tối thiểu là $38 một tháng.  

DTA không đưa ra quyết định về việc thay đổi số tiền trợ cấp của bạn. Tiểu bang có một trang web chuyên trách, Mass.gov/ExtraCOVIDSNAP, để cung cấp thông tin về các khoản trợ cấp bổ sung do tiểu bang tài trợ và giúp các hộ gia đình lên kế hoạch khi các khoản trợ cấp tạm thời của liên bang và tiểu bang chấm dứt.  

Tôi có thể làm điều gì không?

Bạn có thể gọi Đường dây nóng FoodSource của Project Bread theo số 1.800.645.8333 và được xét duyệt lại cho SNAP - kể cả trong trường hợp bạn đã đang nhận các khoản trợ cấp SNAP — để xem bạn có thể làm gì để nhận được số tiền trợ cấp tối đa. Các tư vấn viên của Project Bread có thể chia sẻ về những nguồn hỗ trợ bổ sung mà bạn có thể tận dụng để giúp bạn tăng ngân sách thực phẩm của mình, có đủ tiền để trang trải những chi phí thiết yếu và tiết kiệm. 

Nếu bạn có câu hỏi cụ thể về những khoản trợ cấp SNAP và trường hợp của bạn với DTA, bạn cần gọi Đường dây Hỗ trợ của DTA theo số (877) 382-2363 hoặc truy cập DTAConnect.com. Bạn có thể nhận thông tin về trường hợp và cài đặt để nhận một số cập nhật nhất định 24/7 qua lời nhắc tự động trên Đường dây Hỗ trợ và nói chuyện với nhân viên từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8:15 sáng đến 4:45 chiều. 

Phục vụ Massachusetts

Sự hỗ trợ từ Project Bread

Là một đối tác Kết nối Cộng đồng chính thức về SNAP của DTA, các tư vấn viên của Project Bread sẵn sàng giúp bạn hiểu được những thay đổi này. Bạn có thể kết nối với các tư vấn viên của chúng tôi bằng cách gọi đến Đường dây nóng FoodSource của Project Bread theo số (1.800.645.8333). Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng thẻ EBT của mình, tìm các nguồn hỗ trợ về thực phẩm, tối đa hóa số tiền của các khoản trợ cấp SNAP mà bạn đủ điều kiện nhận, hoặc cách nộp hồ sơ và sử dụng SNAP - hãy trao đổi với chúng tôi.  

Back to Blog Left Arrow

Project Bread là một Đối tác Kết nối Cộng đồng chính thức về SNAP của Bộ Hỗ trợ Chuyển tiếp (Department of Transitional Assistance - DTA).

Là một Đối tác Kết nối Cộng đồng về SNAP của DTA, vai trò của Project Bread là giúp việc nhận SNAP được dễ dàng hơn cho người dân ở Massachusetts và giúp bất kỳ người nào gặp khó khăn khi nộp hồ sơ.