Giới thiệu về SNAP

Khi bạn được chấp thuận

Khi nào tôi sẽ nhận được các khoản trợ cấp SNAP mỗi tháng của mình?

Sau khi được chấp thuận, bạn sẽ nhận được các khoản trợ cấp SNAP của mình vào cùng một ngày mỗi tháng. Ngày này được tính theo chữ số cuối cùng trong Số An sinh Xã hội (Social Security Number - SSN) của bạn. Cách tính như sau:

Chữ số cuối cùng của SSN = Ngày trong Tháng

  • 0 = Ngày 1 của Tháng
  • 1 = Ngày 2 của Tháng
  • 2 = Ngày 4 của Tháng
  • 3 = Ngày 5 của Tháng
  • 4 = Ngày 7 của Tháng
  • 5 = Ngày 8 của Tháng
  • 6 = Ngày 10 của Tháng
  • 7 = Ngày 11 của Tháng
  • 8 = Ngày 13 của Tháng
  • 9 = Ngày 14 của Tháng

Cập nhật về SNAP

Bảo vệ những khoản trợ cấp của bạn: đề phòng Chiêu trò Lừa đảo Thẻ EBT mới

Trong một thủ đoạn lừa đảo thẻ EBT mới, những tên trộm dữ liệu tìm cách đánh cắp thông tin trên thẻ EBT. Những kẻ lừa đảo đang thu lượm thông tin về các khoản trợ cấp SNAP, P-EBT và trợ cấp tiền mặt từ các tài khoản.

ebt 11 Starts Line