Giới thiệu về SNAP

Khi bạn được chấp thuận

Khi nào tôi sẽ nhận được các khoản trợ cấp SNAP mỗi tháng của mình?

Sau khi được chấp thuận, bạn sẽ nhận được các khoản trợ cấp SNAP của mình vào cùng một ngày mỗi tháng. Ngày này được tính theo chữ số cuối cùng trong Số An sinh Xã hội (Social Security Number - SSN) của bạn. Cách tính như sau:

Chữ số cuối cùng của SSN = Ngày trong Tháng

  • 0 = Ngày1 của Tháng
  • 1 = Ngày2 của Tháng
  • 2 = Ngày 4 của Tháng
  • 3 = Ngày5 của Tháng
  • 4 = Ngày 7 của Tháng
  • 5 = Ngày 8 của Tháng
  • 6 = Ngày 10 của Tháng
  • 7 = Ngày 11 của Tháng
  • 8 = Ngày 13 của Tháng
  • 9 = Ngày 14 của Tháng

"Hãy Trò chuyện" - tư vấn viên của chúng tôi làm việc qua mạng!

Bạn có thắc mắc hoặc muốn tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện nhận SNAP hay không? Bắt đầu trò chuyện với tư vấn viên Đường dây nóng FoodSource của Project Bread bằng cách sử dụng tính năng Trò chuyện Trực tiếp (Live Chat) bên dưới!