Giới thiệu về SNAP

Khi bạn được chấp thuận

Khi nào tôi sẽ nhận được các khoản trợ cấp SNAP mỗi tháng của mình?

Sau khi được chấp thuận, bạn sẽ nhận được các khoản trợ cấp SNAP của mình vào cùng một ngày mỗi tháng. Ngày này được tính theo chữ số cuối cùng trong Số An sinh Xã hội (Social Security Number - SSN) của bạn. Cách tính như sau:

Chữ số cuối cùng của SSN = Ngày trong Tháng

  • 0 = Ngày 1 của Tháng
  • 1 = Ngày 2 của Tháng
  • 2 = Ngày 4 của Tháng
  • 3 = Ngày 5 của Tháng
  • 4 = Ngày 7 của Tháng
  • 5 = Ngày 8 của Tháng
  • 6 = Ngày 10 của Tháng
  • 7 = Ngày 11 của Tháng
  • 8 = Ngày 13 của Tháng
  • 9 = Ngày 14 của Tháng

Cập nhật về SNAP

BẢO VỆ CÁC KHOẢN TRỢ CẤP CỦA BẠN: HÃY CẢNH GIÁC VỚI CÁC THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO THẺ EBT

Trong một thủ đoạn lừa đảo thẻ EBT mới, những tên trộm dữ liệu tìm cách đánh cắp thông tin trên thẻ EBT. Những kẻ lừa đảo đang thu lượm thông tin về các khoản trợ cấp SNAP, P-EBT và trợ cấp tiền mặt từ các tài khoản.

ebt 11 Starts Line

Project Bread là một Đối tác Kết nối Cộng đồng chính thức về SNAP của Bộ Hỗ trợ Chuyển tiếp (Department of Transitional Assistance - DTA).

Là một Đối tác Kết nối Cộng đồng về SNAP của DTA, vai trò của Project Bread là giúp việc nhận SNAP được dễ dàng hơn cho người dân ở Massachusetts và giúp bất kỳ người nào gặp khó khăn khi nộp hồ sơ.